Veelgestelde vragen


  • Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?
  • Zijn er kosten verbonden aan een bezoek aan de huisarts?
  • Heb ik een verwijsbrief nodig voor een dokter in het ziekenhuis?
  • Kan ik een verwijsbrief krijgen van de huisarts?
  • Kan ik bij mijn huisarts terecht voor een medische verklaring?
  • Waarom krijg ik een ander merk medicijn van de apotheek?
  • Hoe kom ik aan een medicijnpaspoort?
  • Waar kan ik terecht voor een rijbewijskeuring?
  • Heeft u een klacht?
  • Alles over privacy binnen de praktijk
Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.
De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Zijn er kosten verbonden aan een bezoek aan de huisarts?

Aan de reguliere huisartsenzorg zijn voor u geen kosten verbonden. De zorgverzekeraar betaalt deze kosten voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

Eigen risico
Medicatie en aanvullend onderzoek wordt wel vergoed, maar gaat van uw eigen risico. Dit geldt onder andere voor onderzoek van bloed, urine, ontlasting verricht buiten de praktijk.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor een dokter in het ziekenhuis?

Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Veel medische problemen kunnen door de huisarts worden opgelost. Als dit niet het geval is, verwijst de huisarts u, na overleg met u, door naar een medisch specialist.

Bent u reeds onder behandeling bij de specialist, dan is een verwijsbrief niet nodig.

Kan ik een verwijsbrief krijgen van de huisarts?

Meestal is er voorafgaande aan een verwijzing (aanvullend) onderzoek noodzakelijk of heeft de huisarts nog aanvullende vragen. Houdt u er rekening mee dat indien u de assistente vraagt om een verwijzing, zij u kan verzoeken eerst een afspraak bij uw huisarts te maken.

Kan ik bij mijn huisarts terecht voor een medische verklaring?

Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft, ziek of juist gezond is en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan of juist wel zou moeten kunnen.

Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af
Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen te verstrekken over eigen patiënten.

Afschrift van uw medisch dossier
Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen.

Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

Waarom krijg ik een ander merk medicijn van de apotheek?

Ander merk medicijn
Het kan om verschillende redenen voorkomen dat u medicijnen van een ander merk krijgt voor geschreven. U kunt hierbij denken aan leveringsproblemen van bepaalde merken. Daarnaast heeft de overheid de apothekers verplicht contracten aan te gaan met de zorgverzekeraars. Hierin wordt beschreven welk merk de apotheker mag verstrekken.

Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek. Zij kunnen u uitleggen waarom een merk medicijn gewijzigd wordt.

Hoe kom ik aan een medicijnpaspoort?

Dit kan u bij uw Apotheek aanvragen, zij hebben al uw medicatiegegevens.

Waar kan ik terecht voor een rijbewijskeuring?

Het kan zijn dat u een bericht heeft gehad van het CBR, waarin staat dat u zich moet laten keuren. De afspraak onder de huisartsen in de gemeente is dat de eigen huisarts patiënten niet keurt. U kunt zich wel laten keuren door één van de andere huisartsen in de gemeente. Hiervoor kunt u met één van die praktijken contact opnemen.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Alles over privacy binnen de praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Spreij & den Haan is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
⁃ voor zorgverlening
⁃ voor doelmatig beheer en beleid
⁃ voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een formulier verkrijgbaar bij de assistentes of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Spreij & den Haan hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Spreij & den Haan. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Spreij & den Haan is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Spreij & den Haan hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Spreij & den Haan wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Ook bepaalde bloeduitslagen zoals bijvoorbeeld de nierfunctie, electrolyten en geneesmiddelenspiegels kunnen gedeeld worden. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan in de meeste gevallen door uw huisarts via een beveiligde elektronische lijn overgedragen. Dit mits de andere huisarts ook een beveiligde elektronische lijn heeft. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Dit kan kosten met zich meedragen..

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Huisartspraktijk Middelland

© 2023 - Praktijkmiddelland.nl. Alle rechten voorbehouden.